3. Gia hạn thị thực (VISA)

Thời hạn thị thực

Phần 1-1

[Nội dung chi tiết]

Phần 1-2

[Nội dung chi tiết]

Thủ tục gia hạn thị thực

Các giấy tờ cần thiết

Giấy chứng nhận đang là sinh viên của trường+Bảng điểm (在学証明書+成績証明書)
Giấy chứng minh thu nhập (liên hệ với trường/ nơi làm việc)
Hộ chiếu 
Giấy chưng minh thư người nước ngoài 「外国人登録証明書)
Từ tháng 4/2010: phải xuất trình thẻ bảo hiểm quốc dân (健康保険書)

Gia hạn thị thực ở đâu

Tại cục xuất nhập cảnh địa phương nơi đang sinh sống.

Những giấy tờ cần làm lại sau khi gia hạn thị thực

Giấy phép tái nhập cảnh

(Giấy phép làm thêm)


0363F878-6B1F-1E40-25F0-BCFE955D5906
1.02.28
Comments