II. Chuyển từ bậc cao đẳng lên bậc đại học

Vaỉ trò của việc chuyển từ cao đẳng lên đại học

Điểm có lợi

[Nội dung chi tiết]

Điểm hạn chế

[Nội dung chi tiết]

Điều kiện để được chuyển tiếp

Các điều kiện cần thiết

[Nội dung chi tiết]

Cách làm thủ tục đăng kí chuyển tiếp

[Nội dung chi tiết]

Những thuận lợi và khó khăn khi chuyển tiếp từ cao đẳng lên đại học

Thuận lợi

Khó khăn

Chia sẻ kinh nghiệm


Comments