C. Giáo dục bậc Cao đẳng

Giới thiệu chung

Lịch sử hình thành

[Nội dung chi tiết]

Điểm khác biệt giữa giáo dục cao đẳng với các cấp bậc giáo dục khác

[Nội dung chi tiết]

Phân cấp các trường cao đẳng

Phần 2-1

[Nội dung chi tiết]

Phần 2-2

[Nội dung chi tiết]

Vai trò của giáo dục bậc cao đẳng

Phần 3-1

[Nội dung chi tiết]

Phần 3-2

[Nội dung chi tiết]

Phụ lục: danh sách các trường đại học, cao đẳng và dạy nghề tại Nhật


Comments